6c - Frafald og fastholdelse

  
 Frafald, fravalg og fastholdelse
Minimize

Mange erhvervsuddannelser oplever et alt for stort frafald. Det er ikke bare til skade for den virksomhed, der har investeret i eleven, som nu hopper fra, men også en negativ oplevelse for eleven. Derfor er det vigtigt, at kemien mellem virksomhed og elev er god og at forventningerne er gensidigt afstemt.

Unge uden en ungdomsuddannelse har væsentligt større risiko for ledighed og et voksenliv på kanten af arbejdsmarkedet.

Derfor har regeringen udstukket en målsætning om, at mindst 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i i 2015.

Den gode praktikpladsEn del af frafaldet sker allerede i grundforløbet på skolerne, og skolerne arbejder hårdt på at løse problemet. Men også overgangen til elevernes hovedforløb – altså starten af praktikuddannelsen – er en sårbar fase.

Der kan være uoverensstemmelse mellem elevernes forventninger og virkelighedens verden. Man taler om, at de unge oplever et "praksischok".

Det er derfor vigtigt, at oplæreren tager fat så tidligt som muligt.

Oplæreren kan:

 • Forebygge  og forhindre frafald
 • Rådgive ved fravalg
 • Aktivt fastholde eleven i uddannelsen

Klik på billedet til højre og se videre i "Den gode praktikplads".
  
 Frafald hos nydanske elever
Minimize
På nogle uddannelser er frafaldet desværre særlig højt hos nydanske elever.

Gruppen af unge indvandrere og efterkommere er meget forskelligartet. Vær derfor varsom med at antage, at alle møder de samme barrierer for at gennemføre en erhvervsuddannelse, og at der findes en standardløsning for bekæmpelse af frafald.

Meget groft kan der udpeges 4 grupper af udenlandske elever på erhvervsuddannelserne:

 • "De veltilpassede"
 • "De selvbevidste"
 • "De fortrængende"
 • "De isolerede"

De 4 grupper handler forskelligt i forhold til arbejdsformer og det at være i praktik.

Der er god grund til at have særligt fokus på "fastholdelse" i uddannelsen: Tal fra 2007 viser, at beskæftigelsen hos nydanske unge uden uddannelse ligger på 45%, mens beskæftigelse hos nydanske unge med uddannelse kommer op på 75%.
  
 Forebygge og forhindre frafald
Minimize
En stor del elever falder fra i forbindelse med praktikuddannelsen. Ofte er det manglende trivsel pga. dårligt arbejdsklima, der får de unge til at give op.

Elevsamtaler kan være med til at forebygge frafald. Samtalen skal være en dialog, hvor både elev og oplærer kommer til orde.

Det er vigtigt at spørge ind til, om eleven trives, men også gerne spørge, om eleven har forslag til, hvad der kunne skabe  bedre trivsel i forbindelse med praktikuddannelsen.

Nydanske elever
I nogle brancher er det især nydanske elever, der har en høj frafaldsprocent. Her skal man undertiden tage utraditionelle metoder i brug:
 
Ofte har familierne en stor indflydelse på de unges valg!
 
Integrationsministeriet har udgivet en brochure med beretninger fra virksomheder, der er glade for deres nydanske elever. 

Brochuren kan fås som pdf-fil på 5 sprog
Download pdf-fil af pjecen på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk og somali.

Således kan også familien se, hvad der foregår i håndværk, industri og service, og at det kan betale sig at gennemføre en lære!

  
 Rådgive ved fravalg
Minimize

Vær opmærksom på, at der er forskel mellem frafald og fravalg.

Det kan jo være, at den unge skal vælge om, fordi branchen ikke passer til ham/hende. Så skal der ekstra god rådgivning til for at kortlægge den unges kompetencer og ønsker, sammenholdt med de realistiske muligheder på arbejdmarkedet.

Vejledning gennem et UU-center
Hvis I har behov for at tale med en vejleder om en elev og ikke kan få inddraget erhvervsskolen, kan I kontakte UU-centret fra elevens kommune.

Læs mere på www.ug.dk, hvor du også finder en liste over de lokale UU centre.

Der findes ca. 350 UU-centre over hele landet. På et UU-center vejledes unge mellem 6. klasse op til 25 år i deres valg af ungdomsuddannelse.
    
Eksempel fra en mellemstor virksomhed, der bl.a. uddanner kontorelever:
"Vi har kun haft én elev, der er rejst fra os i løbet af praktiktiden. Hun ville hellere ind i 'en mindre stillesiddende branche', og det må vi jo acceptere."

  
 Aktivt fastholde eleven i uddannelsen
Minimize
Trivsel er afgørende for, om eleven falder til eller fra! Men hvad skaber trivsel ifølge de unge?

Unge fra turisme- samt hotel- og restaurationsområdet har givet deres bud på fem trivselskrav, som er afgørende:

1.    Faglig udvikling
2.    Plads til selvstændighed
3.    Individuel oplæring
4.    Synlighed
5.    Menneskelig respekt

Læs mere: Niels Ulrik Sørensen: Den store balanceakt, Center for Ungdomsforskning -RUC, 2001.

Download rapporten hér.    
  
 Elevsamtaler
Minimize
Som oplærer skal man være opmærksom på følgende, når man har elevsamtaler:

 • Samtale = Dialog - ikke monolog
 • Gennemføres mindst en gang pr. praktikperiode og gerne fx månedligt
 • Sørg for at have tid og ro  
 • Lav stikord til eleven om de emner, der skal tales om
 • Spørg eleven om han/hun har emner der skal tales om
 • Start og slut positivt
Samtalen skal "styres" af oplæreren. Det vil sige:
Der skal indledes på en god måde, gennemføres så begge kommer til orde og afrundes konstruktivt.  
  
 Skolekultur og virksomhedskultur – et "praksischok"
Minimize
Som voksen er man godt klar over, at der er forskel på at sidde på skolebænken og komme ud i den virkelige verden. Men for en ung elev kan det godt være et "kulturchok"  pludselig at skulle færdes i en virksomhed.

I skolen er der fokus på læring, mens der i virksomheden er fokus på produktion. Det er i skolen man lærer, hvorfor man gør det, som man gør i praksis. I virksomheden gælder det om at producere og yde service, så virksomheden  kan tjene penge.

I skolen er eleven måske mest sammen med andre elever, og alle er ligestillede. I virksomheden er eleven måske den eneste under uddannelse og tit den laveste i et erfaringshierarki. De fleste medarbejdere i virksomheden vil være mere erfarne inden for faget. Eleven er meget afhængig af at blive oplært af kollegaerne og træneren.

Eleven skal altså bevæge sig fra en rolle til en helt anden i sin vekslen mellem skole og virksomhed. Samtidigt skal eleven sætte sig ind i nye regler: Faglige krav, skrevne og uskrevne regler. Alt i alt kan det føre til det, man kalder "praksis-chok".

 Derfor er det vigtigt at få afstemt forventningerne til praksisdelen ud fra både virksomheden og elevens synspunkt.    
brand

6 - Kvalitetssikring

 
Login