6b - Evaluering af praktikuddannelsen

  
 Evaluering – hvad og hvorfor?
Minimize
En evaluering er en systematisk indsamling af erfaringer fra gennemførelse, organisering og resultat af praktikuddannelsen.
 
Før uddannelsens start
Inden starten på praktikforløbet har I afklaret jeres forventninger til eleven og lyttet til forventninger fra eleven.

Under uddannelsen
I har løbende gennemført elevsamtaler og måske også været i dialog med skolen, hvor I bl.a. har givet og fået feedback omkring elevens oplæring og trivsel.
Muligvis har I rettet jeres oplæring til undervejs og justeret nogle af  arbejdsopgaverne for at sikre, at eleven har fået de udfordringer, som eleven havde brug for, for at nå uddannelsens slutmål.

Efter uddannelsens afslutning
Det er vigtigt, at I får elevens vurdering af praktikuddannelsen og gennemførelsen af oplæringen.
Det er også vigtigt, at du som træner vurderer dig selv og vurderer det gennemførte praktikforløb:
Hvad har fungeret godt? Hvad skal ændres næste gang? Føler du dig godt rustet til opgaven? Har du evt. brug for at udvide dine kompetencer som træner?

I er ved vejs ende med jeres elev. Det er på tide at samle op:
Hvad har eleven lært i sit praktikforløb? Hvad har virksomheden lært af at uddanne en elev?

  • Hvad har fungeret godt, og hvad kan gøres bedre næste gang I skal lære en elev op?
  • Svarede forløbet til jeres og elevens forventninger?
  • Kan andre virksomheder eller skolen lære af jeres erfaringer?
  • Hvad var svært at gennemføre og hvor gik det nemt?

  
 Elevens evaluering af praktikuddannelsen
Minimize
Hvis I ønsker at videreudvikle jeres praktikoplæring, kan I med fordel spørge eleven. Også eleven vil have gavn af at tænke over praktikforløbet og oplæringen:

1.    Praktikuddannelsens rammer
2.    Arbejds- og uddannelsesopgaver
3.    Oplæringen
4.    Virksomheden som oplæringssted
5.    Samspil med skoleuddannelsen.

Derfor kan det være en god ide at sætte evaluering i system ved at bruge et skema.
Skemaet kan med fordel udfyldes efter afslutning af hver af elevens praktikperioder hos jer. Skemaet bør som minimum udfyldes ved afslutningen af elevens praktikuddannelse.
Arkiver gerne skemaerne og følg op på forbedringsforslag.

Klik på skemaet for download. Tilpas det efter jeres virksomheds behov. I kan fx tilføje punkter om leverandørkurser el. lign.   
 
Evalueringen kan også foregå på andre måder:

  • Mundtligt: Overvej hvilke personer der skal deltage i evalueringen.
  • En kombination: En samtale, suppleret med et skema. Eller en samtale på baggrund af et skema.
Overvej følgende, når I gennemfører evalueringen med eleven:

Begrundelser
Bed eleven om at begrunde sine synspunkter. På den måde får du indblik i, hvad der ikke fungerer godt (og måske skal ændres), og hvad der fungerer godt (og nok ikke skal ændres). Elevens evne til at kunne begrunde ris og ros, påvirker altså det, som du/virksomheden får ud af evalueringen!

Relation elev/oplærer
Når du beder eleven om at evaluere praktikuddannelsen, så skal du være opmærksom på relationen mellem elev og oplærer: I hvor høj grad kan eleven tillade sig at sige tingene ligeud? Hvordan kommunikerer I til hverdag?

Sæt grænser
Evalueringen skal handle om oplæringen, ikke om alt muligt andet. 
Overvej hvad du vil have at vide og lad det være udgangspunkt for dine spørgsmål.
  
 Trænerens / virksomhedens selvevaluering
Minimize
Det kan være en ide at bede alle trænere, der har bidraget til elevens praktikuddannelse, om at evaluere hver deres elevoplæring. Jeres uddannelsesansvarlige kan evt. tage styring og koordinere.
Følgende punkter er bl.a. vigtige:

  1. Den organisatoriske forankring i virksomheden
  2. Oplæringen
  3. Virksomheden som oplæringssted
  4. Samspil med skoleuddannelsen.
En evaluering, der går på disse punkter, kan være med til at fastholde fokus og sikre kvaliteten. Skemaet kan med fordel udfyldes efter afslutning af hver af elevens praktikperioder hos jer. Senest dog ved afslutning af elevens praktikuddannelse.

Den uddannelsesansvarlige arkiverer skemaerne og følger op på forbedringsforslagene samt de ændringer en negativ evaluering bør medføre.

Klik her for download af forslag for et evalueringsskema.

Tilpas det efter jeres behov: I kan fx tilføje punkter om samarbejde med leverandører om elevoplæring eller slette ikke relevante punkter.
brand

6 - Kvalitetssikring

 
Login