6a – Kvalitet i praktikken

  
 Hvad er kvalitet i praktikken?
Minimize
I erhvervsuddannelsesloven  står der nærmere om praktikuddannelsen. Virksomheden opfordres til at gennemføre praktikuddannelsen i aktivt samspil med skolen, men også at fastsætte en plan, der tager hensyn til virksomhedens art og produktion.

Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge praktikuddannelsen efter en stigende sværhedsgrad og kompleksitet.
  
 Uddannelsesbogen, et værktøj til kvalitetssikring
Minimize
Elevens uddannelsebog er et godt dialogredskab til at sikre, at der er sammenhæng mellem de kompetencer eleven har opnået på skolen og anvendelsen af dem i virksomheden.

Kvaliteten sikres ved yderligere træning gennem løsning af virksomhedens arbejdsopgaver.

Et væsentligt sigte er også, at eleven gennem arbejdet med sin uddannelsesbog opnår en fornemmelse for sin egen udvikling - både den faglige og den personlige udvikling. Dermed bidrager eleven selv til kvalitetssikring. Eleven tager nemlig bl.a. stilling til:
 • Hvad kan jeg?
 • Hvad har jeg svært ved?
 • Hvordan kan jeg lære mere af det?
 • Hvordan kan jeg forbedre min indsats?
Læs mere her!

  
 Kvalitetsmål
Minimize

En oplærer skal kunne vurdere sin elevs præstationer. Det må ikke ske tilfældigt, men bør ske ud fra branchens eller virksomhedens/branchens kvalitetsmål sammenholdt med uddannelsen mål.

Mange brancher har egne kvalitetsmål  fx skal man inden for gastronombranchen have kendskab til korrekt håndtering af fødevarer eller man skal opfylde forskellige bilmærkes kvalitetstyringssystemer.
 
Virksomhederne har også egne kvalitetsmål. De kan være nøje definerede, eller de kan være mere underforståede. Det kan fx handle om kun at bruge økologiske råvarer frem for almindelige.

Kvalitetsmål består altså af:

 • Branchemæssige standarder.
 • Virksomhedens egne kvalitetsnormer.

Kvalitetsmålene kan omfatte både de faglige vinkler og de mere "bløde", fx hvordan man omgås kunder og kolleger.

Kvalitetsrelaterede mål indgår i erhvervsuddannelserne og er beskrevet i bekendtgørelsernes formål og målbeskrivelser.

Overvej:

 1. Hvilke kvalitetsmål gælder for jeres branche/virksomhed?
 2. Hvor tydelige er de for eleven?
 3. Hvordan videregiver du dem bedst til eleven?
 4. Hvordan bedømmer du eleven ud fra jeres kvalitetsmål?
  
 Faglige standarder
Minimize
De faglige standarder for kvalitet relaterer til lovgivning samt kunders og leverandørers forventninger. Faglige standarder varierer derfor fra branche til branche og kan dreje sig om fx:

 • Styrke og holdbarhed.
 • Præcision.
 • Sikkerhed.
 • Service.
 • Sprogfærdigheder.
 • Design og udseende.
 • Miljø osv.
  
 Virksomhedsstandarder
Minimize
En virksomheds kvalitetsmål hænger ofte tæt sammen med virksomhedens grundlæggende værdier.
Virksomheden kan have kvalitetsstandarder for fx leveringstid til en kunde, svartid på kundeforespørgsler, antal reklamationer, antal fejl m.m.

 1. Har I formuleret jeres virksomhedsstandarder tydeligt?
 2. Hvordan videregiver du dem bedst til eleven?
 3. Hvordan bdømmer du eleven ud fra jeres kvalitetsstandarder?
  
 De "bløde" kvalitetsstandarder
Minimize
Der kommer mere og mere fokus på de "bløde" kvalitetsnormer. Det er de personlige og sociale kompetencer, der er uafhængige af fagligheden. Det kan fx være:

 • Pålidelighed.
 • Kreativitet.
 • Evne til nytænkning/innovation.
 • Fleksibilitet.
 • Udholdenhed.
 • Kommunikationsevner.
 • Initiativ.
 • Tilpasningsevne.
 • Osv.

Overvej:
1.    Hvad er vigtigst hos jer?
2.    Kan du måle eller give tilbagemelding på elevens evne til at opfylde de "bløde" standarder?
3.    Hvis ja: Hvordan gør du det?
4.    Hvis nej,så overvej hvilken metode, der kan være egnet.
  
 At lære af hinanden, på tværs af brancher
Minimize

En del virksomheder har beskrevet oplæring i deres virksomhed på et strategisk niveau. Det betyder, at der i virksomheden er gjort overordnede overvejelser omkring, hvordan virksomheden sikrer kvaliteten i oplæringen og organiseringen / planlægningen af denne.

Brancherne kan inspirere hinanden, eller virksomheden kan udveksle gennem netværksgrupper inden for branchen.

Eksempel Tandlægerne Lerche, Horsens
Klinikken har 12 medarbejdere, deraf i gennemsnit 2-4 klinikassistentelever. Virksomheden er ISO-certificeret og skal være sikker på, at opgaverne udfærdiges korrekt. Derfor har man udarbejdet en uddannelsesmappe, hvor samtlige processer er beskrevet for eleven. Mappen er delt op i små opgaver, som eleven arbejder sig igennem i løbet af sin praktiktid. Eleverne er meget begejstrede for mappen.

Eleverne ved, hvor de kan finde al nødvendig information og hvor langt de er kommet i deres faglige udvikling.

Inspiration fra Finland
Man kan også finde inspiration i udlandet. I Finland kommer elevens faglærer én gang per praktikperiode i virksomheden og overværer en 'færdighedsdemonstration'. På baggrund af denne tager elev, faglærer og oplærer en samtale om elevens kompetencer. Samtalen starter med, at eleven bedes om en selvvurdering.

Læs mere her! (pdf, 5 MB), Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2009.

brand

6 - Kvalitetssikring

 
Login