5b - Feedback

  
 Løbende tilbagemeldinger
Minimize
Eleven har behov for at vide, om det han/hun gør er godt nok. I dagligdagen får eleven ofte tilbagemeldinger, også kaldet feedback fra kollegaer og måske også fra kunder.

Som oplærer skal man selvfølgelig være ekstra opmærksom på, at eleven får tilbagemelding på sit arbejde:

 • Hvad er rigtigt og hvorfor?
 • Hvad er forkert og hvorfor?
 • Hvad skal måske gøres anderledes næste gang og hvorfor?
 • Hvad er vigtigt at gøre på samme måde igen og hvorfor?
Løbende tilbagemeldinger øger elevens muligheder for at forstå og lære.
  
 "Time out"
Minimize
Som oplærer kan det ind imellem være en god idé at stoppe op og lave "time out". Time-out indebærer, at man "hæver sig lidt op i helikopterperspektiv" og ser tingene fra oven. Oplæreren inviterer eleven til en snak om det, der foregår netop nu.

Time-out kan handle om at:
 • Give feed-back  til eleven: Hvad er godt, og hvad er ikke godt ved elevens arbejde? Og ikke mindst begrunde det.
 • Diskutere om det er en god måde at udføre arbejdet på. Og overveje om det evt. kunne gøres på anden måde.
 • Opfordre eleven til tænke over, hvad der kan læres af den arbejdsopgave vedkommende er i gang med: Hvad er svært? Hvad er nemt? Problemer/løsninger?
  
 At gøre læring synlig
Minimize

Alle elever har behov for at opleve, at de lærer noget, at de bliver taget alvorligt, og at der ”tales ordentligt” til dem. Det giver motivation og er med til at fastholde dem i uddannelsen. Men det er ikke altid, at man som oplærer tænker så meget på det i dagligdagen.

Især målbevidste unge er meget opsatte på at lære. De ved, hvad de vil.
De mere usikre unge mangler selvtillid og gå-på-mod. Derfor er det vigtigt, at også de oplever, at de bliver dygtigere. Det giver dem selvtillid og mod på at klare mere.

En måde at gøre læring synlig er ved at tage en snak med eleven:

•    Før eleven skal i gang med en arbejdsopgave
•    Under udførelsen af arbejdsopgaven
•    Efter eleven har gennemført arbejdsopgaven

Få eleven til at tænke over, hvad han/hun gør og hvorfor. Altså få eleven til at sætte ord på sin handling.
Eleven skal lære at give faglige begrundelser, hvilket måske er nyt. Eleven skal indse, at vedkommende har "rykket sig" og nu kan og ved en masse, som han/hun ikke kunne i begyndelsen af uddannelsesforløbet.

  
 Elevsamtaler
Minimize
Det er vigtigt at holde elevsamtaler med jævne mellemrum under praktiktiden. Formålet med elevsamtaler er, at træner og elev tager en gensidig snak om, hvordan det går, og hvad der evt. skal ændres.
Følgende temaer kan tages op:

 • Trives eleven? (hvorfor/hvorfor ikke)
 • Lærer eleven nok?
 • Udfordres eleven nok?
 • Er arbejdsopgaverne for lette/svære?
 • Får eleven for lidt/meget hjælp?
 • Hvad går godt, hvad går ikke så godt, hvad skal eleven blive bedre til?
 • Hvad har eleven lært?
 • Hvad mangler eleven at lære?
 • Ideer/forslag fra elev til oplærer?

Husk at begge parter skal komme til orde. Det giver det bedste udbytte for både elev og oplærer.

Forslag til inspiration:
Hvad skal vi snakke om?
Den gode elevsamtale
brand

5 - Elevens læring

Login