4g - Trænerens kvalifikationer

  
 Faglige kvalifikationer
Minimize

Som oplærer skal man normalt være faglært inden for faget. Men ens uddannelse kan jo godt være af ældre dato. Den erhvervserfaring, man har, kan være afgrænset til en mindre del af det område, som praktikuddannelsen dækker i dag.
Det kan derfor være relevant at få en faglig opdatering eller at supplere ens kvalifikationer gennem efteruddannelse. Få rådgivning, fx:

  • Hos Brancheorganisationer og fagforbund
  • På den lokale erhvervsskole
  • Hos private udbydere
  • Hos det faglige udvalg

Ofte er der behov for at foretage en kompetenceafklaring og finde ud af, hvilke efteruddannelsestilbud, der er behov for, for at ruste oplæreren til opgaven. 

Eksempel vognmandsvirksomhed
Chaufførinstruktøren har været på et kursus i brændstoføkonomi. Inden kurset troede han: ”Mig kan de da ikke lære noget mere efter mange års kørsel.” Men der måtte han tro om igen!

”En vane er frygtelig at komme af med. Man bliver altid ved med at lære!"

  
 Personlige kompetencer
Minimize

Det at være oplærer kræver, at du besidder en række personlige kompetencer, som ikke alle nødvendigvis er en forudsætning for jobbet som faglært. Følgende gælder nok for de fleste brancher. Du skal:

  • Kunne kommunikere med eleven på en hensigtsmæssig måde
  • Vejlede eleven
  • Give eleven feedback
  • Udvise kulturforståelse
  • Planlægge en uddannelse sammen med eleven
  • Have overblik over virksomhedens muligheder for oplæring

Hvis du ikke mener, at du er godt nok rustet til alle disse opgaver, så tal med din leder/den uddannelsesansvarlige. Så kan I sammen finde ud af, hvad der skal til af efteruddannelse, kurser eller andet.

  
 Videre- og efteruddannelse
Minimize
Vi lærer hele tiden, men nogle gange skal der uddannelse til.

At videreuddanne sig betyder, at man opnår nye kvalifikationer og får et uddannelsesbevis. Der er mulighed for at komme videre i det officielle uddannelsessystem på baggrund af et et fagligt bevis/svendebrev. Man kan fx gennemføre en kortere videregående uddannelse oven på sin uddannelse som faglært.

Efteruddannelse betyder, at man ajourfører sine kvalifikationer, så de passer til arbejdsmarkedets aktuelle behov. Det foregår typisk gennem korte kurser fx i virksomheden eller på en erhvervsskole.

Den uddannelsesansvarlige medarbejder kan under visse forudsætninger søge støtte til deres egen efteruddannelse i udlandet. Tjek Styrelsen for international Uddannelse.
  
 Kurser i praktikvejledning
Minimize
Flere virksomheder og oplærere efterspørger kurser i god praktikvejledning.

Virksomhederne vil gerne blive bedre til at skabe gode oplæringsbetingelser og dermed få dygtige elever.

En del brancher har allerede gennemført mesterkurser, trænerkurser eller lignende, bl.a. har flymekanikere, ernæringsassistenter, chauffører og industrioperatører øvet sig i uddannelsesplanlægning, kulturforståelse og den svære samtale.

Der findes AMU-kurser, som erhvervsskolernes efteruddannelsescentre kan udbyde. Henvend jer til skolen eller jeres faglige udvalg for at høre nærmere. Eller læs mere om kurset "Praktikvejledning af EUD-elever/lærlinge" her på uddannelsesguiden.dk. Her findes også en oversigt over, hvor og hvornår kurset afholdes.
  
 Kurser for skuemestre / censorer
Minimize

I forbindelse med svendeprøver / fagprøver er det almindeligt, at skuemestre / censorer kommer fra virksomhederne. De repræsenterer både arbejdstager- og arbejdsgiversiden.

At blive skuemester/censor er også en mulighed for dig. For at blive godkendt skal man henvende sig til de faglige organisationer, som skal indstille én til hvervet.

Nogle af de faglige udvalg afholder årlige skuemester-/censorkonferencer. Her udveksles erfaringer, og man træner bedømmelse ved fagprøver / svendeprøver.

brand

4 - Oplæring

Login