4e - Elevens selvvuderinger

  
 Elevens selvvurderinger
Minimize
Der er forskel på selvvurderinger og selvtests:
 • I selvvurderingerne afgiver eleven et skøn på sit eget faglige ståsted
 • I selvtests tjekker han/hun sig selv ud fra faglige standarder
Selvvurderinger bruges bl.a. ved elevsamtaler. Spørg til elevens egen vurdering af sin faglighed. Spørg også til, hvordan eleven mener, han/hun fungerer personligt og socialt i virksomheden.
Gennem selvvurderingerne tager eleven skridt til at blive stadig mere ansvarlig.

Download et eksempel her og tilpas til jeres behov.
  
 Elevens selvtests
Minimize

Selvtests bruges som elevens egen kontrol af hans/hendes faglighed: Kan jeg huske det, jeg har lært? Kan jeg løse opgaverne i virksomheden? Der er nemlig forskel på at blive kontrolleret og at kontrollere sig selv.

I kan lave jeres egne tests, som eleven kan tjekke sig selv med. En test behøver ikke at være så formel som en eksamen, men den skal dog være udformet på en måde, så eleven tager den alvorligt.
Spørgsmålene kan fx omhandle vigtige faglige spørgsmål og begreber. Der kan også være spørgsmål om forhold i virksomheden og arbejdsflowet.

Overvej, hvad det er, eleven skal tjekke:

 • Er det almindelige faglige arbejdsgange, eller er det specialområder, som man risikerer at glemme, hvis ikke man beskæftiger sig med dem?
 • Skal eleven kunne foretage beregninger eller udføre computerkommandoer?
 • Huske bestemte procedurer?
 • Andet?

Klik her for download af et eksempel fra terminalarbejdet.

Eksempel Hotel Koldingfjord
Her får kokkeeleverne en selvtest hver måned. På denne måde kan de tjekke, hvor langt de er nået i forhold til praktikmål. Eleverne løser testene derhjemme. På spørgsmålet "om det ikke er træls at bruge fritiden på det?", svarer en elev: "Nej, det er rigtigt godt at finde ud af, hvor man ligger fagligt, og om man kan huske det hele."

  
 Portfolio
Minimize
Portfolioen er et fortrinligt værktøj til vurdering – både til elevens selvvurdering og trænerens vurderinger.
Portfolioen består af to dele:
 1. Den personlige uddannelsesbog
 2. En præsentationsmappe af elevens arbejdsresultater

I uddannelsesbogen har eleven sin individuelle uddannelsesplan.
Præsentationsmappen indeholder desuden beskrivelse og dokumentation af elevens arbejdsresultater fx fotos af produkter, lydoptagelser af servicesituationer, arbejds- /produktbeskrivelser, eksamensbeviser, m.m.
Derudover indeholder bogen elevens, lærerens og trænerens vurderinger af uddannelsen og elevens præstationer.

Tendensen går i retning af øget brug af elektronisk portfolio - altså at samle portfolioens elementer digitalt. Her har Elevplan en god funktion til dette formål.

  
 Elevens projekter
Minimize
Eleverne skal i de fleste uddannelser gennemføre flere projekter i løbet af deres skoleuddannelse. Projekterne afsluttes ofte med en rapport. Rapporterne er også et udtryk for elevens præstationer.

I kan bruge rapporterne aktivt i elevens praktikuddannelse. Elevens engagement vil vokse, når praktikpladsen værdsætter rapporterne:
 • Giv eleven forslag til emner fra virksomhedens dagligdag.
 • Diskuter emnet med eleven og giv eleven feedback på de faglige vinkler.
 • Lad eleven fortælle, hvad han/hun har fået ud af projektet.

Der er især gode muligheder at bruge muligheden i den nye mesterlære, hvor forløbet i virksomheden afsluttes med et projekt. Giv fx eleven en opgave, som I gerne vil have undersøgt, men aldrig har haft tid til. Normalt kommer en repræsentant fra skolen for at være med til at vurdere projektet. En udmærket lejlighed til en god snak om eleven og uddannelsen.

brand

4 - Oplæring

Login