4d - Trænerens vurderinger

  
 Vurderinger
Minimize
Vurdering indbefatter flere ting: Bedømmelse, systematisk tilbagemelding, evaluering, assessment osv.
Mange elever beder selv om respons på deres præstationer. Dine vurderinger kan give eleven holdepunkter i et langt uddannelsesforløb og mål at arbejde efter.

Her følger et par eksempler fra to forskellige virksomheder, som måske kan bruges, hvis I vil lave jeres egne bedømmelsesskemaer.

Eksempel 1, produktionsvirksomhed
Her anvendes en kvalifikationsvurdering, der har fokus på:
 • Kvalitet
 • Effektivitet
 • Fleksibilitet
 • Engagement
 • Kompetence
I skemaet bruges niveauopdelinger for at bedømme de enkelte kompetenceområder.
Klik her for download.

Eksempel 2, transportvirksomhed
Ved hjælp af dette skema tjekker træneren, om eleven kan udføre forskellige arbejdsoperationer, og om eleven har gennemført de selvtest, der hører til fagområderne.

Skemaet er bygget op med afkrydsningsmulighed ja/nej. En simpel og overskuelig måde at gøre det på.
Overvej om der brug for flere vurderingsniveauer inden for dit arbejdsområde.

Klik her for download.


Husk at tage udgangspunkt i elevens praktikmål, som du finder i Elevplan.
  
 Observationer
Minimize
Når du skal vurdere din elev, så skal du blandt andet gøre det på grundlag af dine observationer af elevens daglige arbejde i virksomheden.

At observere betyder, at du iagttager, hvad eleven gør eller ikke gør i forskellige arbejdssituationer. Fx:
 • Hvordan betjener eleven apparater / bruger værktøjer og udstyr?
 • Hvordan griber eleven nye opgaver an?
 • Hvordan håndterer eleven kundesituationer?
 • Hvordan samarbejder eleven med kollegaerne?

Der kan være situationer, hvor det er svært at få lejlighed til at observere, fx hvis eleven i perioder arbejder "ude i marken". Her er det vigtigt at aftale tidspunkter, hvor du kan observere eleven arbejde i praksis.

  
 Feedback undervejs
Minimize
Det er ikke nok at fortælle eleven, hvad man skal gøre i forskellige arbejdssituationer. Det er vigtigt også at give eleven feedback.

Ud over at give eleven feedback på den faglige udvikling, skal der også gives tilbagemelding på elevens personlige udvikling fx:
 • Vilje til at tage ansvar
 • Planlægningsevner
 • Selvstændighed
 • Problemløsningsevne
 • Evne til at vurdere egen indsats
 • Samarbejde med kollegaer
  
 Elevsamtaler
Minimize

Nogle gode råd om forberedelse og gennemførelse af elevsamtaler:

Inden samtalen:

 • Iagttag elevens adfærd i en periode
 • Foretag en faglig bedømmelse
 • Forhør dig hos jeres andre oplærere
 • Skriv stikord ned

Under samtalen:

 • Sørg for en rar atmosfære
 • Tag udgangspunkt i aftalerne fra den sidste samtale
 • Forhør dig om elevens selvvurdering
 • Fremlæg dine seneste iagttagelser og bed eleven om at tage stilling
 • Forklar din vurdering og diskuter den med eleven
 • Bliv enige om nye aftaler for elevens udvikling i den kommende periode
 • Aftal tidspunkt for næste samtale
  
 Vurderinger til samspil med erhvervsskolen
Minimize
Vurderinger af eleven bruges også i samarbejdet mellem skole og virksomhed. Jeres praktikerklæringer bruges af skolen som afsæt til at justere undervisningen ift. elevens behov og uddannelsens krav.

Praktikerklæringer er det officielle udtryk for praktikstedets vurderinger af eleven. De skal foreligge efter hver praktikperiode. Skolen skal have praktikerklæringen tilsendt umiddelbart før, eleven skal påbegynde sit skoleophold.

Du kan benytte Elevplan, når du skal udfylde praktikerklæringer. En anden mulighed er at rekvirere praktikerklæringer hos det faglige udvalg.

Skolebeviserne, der informerer om elevens skoleresultater, kan bruges til at justere praktikoplæringen med. Hvordan inddrager I skolebeviserne i jeres planlægning af elevens praktikforløb?
brand

4 - Oplæring

Login