4b - Oplæringsmetoder

  
 Valg af metode
Minimize
Elever er alle forskellige og skal derfor behandles forskelligt. Når de skal lære noget, er det vigtigt at kende elevernes forudsætninger og deres foretrukne måde at lære på.

De fleste lærer bedst og mest, mens de udfører arbejdsopgaver, altså under arbejdet. Men ofte forsøger vi også at lære eleven noget inden, de skal i gang med arbejdet.

  
 Sidemandsoplæring - hvordan
Minimize

Sidemandsoplæring betyder at blive oplært af en faglært eller erfaren kollega. Der findes flere måder at gøre det på. Man vælger metode, afhængigt af situationen og elevens forudsætninger. Det er en klar fordel at variere og mikse metoderne i det lange løb.

Hent folderen med en kort beskrivelse af 4 metoder i sidemandsoplæring:

 1. Instruktionsmetoden
 2. Spørgemetoden
 3. Procesmetoden
 4. Præsentation

Klik for download af folderen (3,4 MB, udskrives på A4). 

  
 Pas på!
Minimize
Det er fint at demonstrere komplicerede arbejdsprocesser, som kan være svære at beskrive eller forklare med ord. Men der er en risiko for, at eleven ikke lærer det, oplæreren tror, eleven har lært.

Man kan godt tro, at når eleven har set det, har han også lært det. Men eleven er begynder og har brug for forklaringer - også på det, der kan virke indlysende for en rutineret faglært:

 • Brug tid på at forklare, selv om det kan være svært at sætte ord på.
 • Kontroller elevens forståelse eller få eleven til at kontrollere sig selv.

Klik her for download af et skema til afkrydsning af opgaver, som træneren har vist eleven.

Kilde: "Styrk virksomheden", Arbejdsmarkedsrådet Århus Amt.

  
 Instruktion
Minimize

Denne metode er velegnet, hvis der skal tages sikkerhedshensyn eller når man har kostbare maskiner eller materialer, som kan lide skade. Man bruger ofte denne metode ved instruktion af faste arbejdsprocedurer.

Typisk er der 4 trin:

1. Forberedelse
Sørg for at materialer og værktøjer er i orden.
Forbered forklaring af arbejdsgange: Først en simpel forklaring, dernæst mere detaljeret og avanceret.

2. Demonstration og begrundelse
Vis arbejdsgangen ved selv at udføre opgaven trin for trin. Husk at placere dig på en måde, således at eleven kan se og høre dig tydeligt. Måske har eleven også brug for at tage nogle noter undervejs. Forklar arbejdsgangen og fagudtrykkene, også dem man ikke kan finde i bøgerne.

3. Eleven afprøver
Lad eleven prøve selv. Observér og vær parat til at skride ind, hvis der er fare for menneske, maskine eller materialer. Lad eleven forklare med sine egne ord, hvad han/hun har foretaget sig og hvad man skal være opmærksom før, under og efter arbejdsgangen.

4. Kontrol og rettelse
Kontrollér arbejdsresultatet. Foretag eventuelle rettelser. Lad eleven prøve igen. Lad derefter eleven arbejde mere og mere selvstændigt.

  
 Spørgemetode
Minimize

Alle oplærere møder konstant spørgsmål fra elever. Som oplærer har man to måder at forholde sig til elevens spørgsmål på:

 • Enten at svare på elevens spørgsmål eller at lære eleven selv at finde svarene.

Når eleven selv skal finde svarene, bliver han/hun tvunget til at udvikle sig mere selvstændigt.

Denne metode er god, når man kan udføre en arbejdsproces på flere måder fx ved kreative opgaver, personlig kundebetjening eller når materialespild ikke betyder det store. Brug ikke denne metode, hvis tidspresset er stort eller når en begynderfejl kan forvolde skade på menneske, maskine eller materialer.

 

Du optræder her i rollen som vejleder. Giv dig tid til at lytte til eleven og vær opmærksom på elevens signaler. 

 1. Præsenter eleven for opgaven, der skal løses eller vis eleven produktet, der skal fremstilles.
 2. Spørg eleven: ”Hvordan vil du gribe sagen an?”
 3. Lyt til eleven og vær åben over for hans/hendes forslag. Spørg ind til detaljer om, hvordan han/hun vil gøre praktisk. Bed om forklaringer på hvorfor eleven vil vælge den løsning, han/hun foreslår.
 4. Vurder som faglært, om elevens forslag lyder rimeligt. Hvis nej, forklar eleven, hvorfor løsningsforslaget ikke kan anvendes i praksis. Start forfra eller foretag en instruktion.
 5. Eleven afprøver opgaven i praksis. Giv feedback på opgaveløsningen.
  
 Procesmetode
Minimize

Jo mere selvstændigt eleven arbejder, jo mere lærer eleven.
Procesmetoden ligger tæt opad projektarbejde. Her har eleven ansvar for en arbejdsopgave fra a-z.

Din rolle er her at være rådgiver og lade eleven arbejde selvstændigt. Vær parat til at yde støtte undervejs. Du har det overordnede ansvar, men hold dig i baggrunden. Følg eleven tæt under hele forløbet.
Start med at forklare målet/produktet og vigtige regler for opgaveløsningen. Meddel, hvornår og hvordan du vil stå til rådighed for eleven.
Eleven kan også dokumentere hver fase: Hvad er besluttet? Hvad skal jeg være opmærksom på næste gang? Brug dokumentationen i elevens logbog og måske til oplæring af andre elever senere hen.

Elevens opgaver:

 1. Opgave/bestilling: En arbejdsopgave skal løses. Eleven skal være sikker på, hvad der præcist skal udføres. Der skal indhentes information.
 2. Eleven planlægger: Hvilke løsningsmuligheder findes der?
 3. Eleven træffer beslutninger: Hvornår, hvor, sammen med hvem og hvordan skal opgaven udføres?
 4. Udførelse: Eleven udfører det planlagte arbejde, og han/hun justerer efter omstændighederne.
 5. Kontrol efter udførelsen: Eleven tjekker sit arbejdsresultat. Er alt, som det skal være?
 6. Kvalitetsvurdering: gennemgår både resultatet og arbejdsprocessen kritisk og bedømmer begge dele, mhp. hvad der kan gøres bedre næste gang. Feedback fra kunden inddrages.

Klik her for download af modellen.

  
 Præsentation
Minimize

Hvis I har flere elever, kan I med fordel lægge nogle oplæringsforløb sammen, evt. på tværs af afdelinger.

Formålet med oplæring af flere elever på én gang er at spare tid og ressourcer. Men det har også den fordel, at man ofte kan skabe et godt samspil mellem eleverne, som så kan støtte hinanden i løbet af deres uddannelsesforløb.

Et par enkle grundregler:
 • Hvad ved eleverne i forvejen om emnet?
 • Hvad skal eleverne vide efter præsentationen?
 • Hvordan er det mest hensigtsmæssigt at præsentere emnet?
 • Hvordan kan du sikre, at eleverne har forstået budskabet?

Nogle emner vil kunne præsenteres for elever, der er på forskellige uddannelsestrin. Andre emner kræver, at eleverne er på samme trin.

Som træner indtræder du i rollen som oplægsholder og kan måske kombineret dit indlæg med at foretage en demonstration af et bestemt fagligt emne. Overvej følgende:

 • Varighed og opbygning af dit oplæg
 • Hellere flere små end ét stort oplæg
 • Når elever kun skal lytte, har de svært ved at koncentrere sig mere end en halv time ad gangen
 • Lyd- og lysforhold: Kan alle høre og se?
 • Valg af medier, fx pc + projektor, tavle, filmklip, m.m.
 • Skal eleverne have udleveret materialer?
 • Må eleverne afbryde undervejs med spørgsmål eller kommentarer?
 • Har du brug for at øve dig på forhånd? Stikord, manuskript?

Flere tips i folderen om sidemandsoplæring!

brand

4 - Oplæring

Login