4a - Praktikuddannelse i virksomheden

  
  
Minimize
  
 Uddannelse på en arbejdsplads
Minimize

Der er en afgørende forskel i, hvad der er væsentligt for oplæringsstedet (virksomhed) og uddannelsesstedet (skole).

Skolens vigtigste opgave er at skabe optimale rammer for elevernes læringsprocesser.

Virksomhedens vigtigste opgave er at sikre en god økonomi og videreudvikling. Dermed rangerer uddannelse (næsten) altid under væsentlige drifts- eller produktionsopgaver, uanset hvor positiv virksomhedens indstilling over for uddannelse er.

Kunsten er altså: Hvordan får man drift og god oplæring til at hænge sammen?

  
 Flere uddannelser på én arbejdsplads
Minimize

Både store og mindre virksomheder kan have elever, som er i gang med forskellige uddannelser.

Når der er flere, der tager sig af oplæring i en virksomhed, er det en god idé: 

 • At udveksle erfaringer på tværs af afdelinger.
 • At oplærerne får mulighed for i fællesskab at deltage i et trænerkursus.

Eleverne har trods deres forskellige uddannelsesvalg også noget til fælles.

Nogle virksomheder har oprettet "lærlingeklubber", hvor lærlingene har mulighed for at danne netværk på tværs af uddannelserne. 

  
 Ansvarfordeling i organisationen
Minimize

I mindre virksomheder er det ofte kun den uddannelsesansvarlige/mester og en enkelt faglært, der er involveret i oplæring af elever.

I større virksomheder kan flere afdelinger og personer være ansvarlige for elever.

Man kan også have et fast samarbejde med fx en leverandør, der medvirker til oplæringen af elever.

Lav en oversigt, der viser, hvem der er involveret i oplæring i jeres virksomhed, fx:

 • Den uddannelsesansvarlige
 • Udnævnte oplærere/elevansvarlige
 • Faglærte medarbejdere
 • Den elevansvarlige inden for et bestemt fagområde
 • Den personaleansvarlige
 • Leverandør X
 • Andre?
  
 Opbygning og forløb
Minimize

For at få overblik er det en god idé at lave et flow-skema over hele uddannelsen for den enkelte elev.
Flow-skemaet består typisk af:

 • Prøvetidsperioden
 • Skoleperioder
 • Praktikperioder
 • Aktiviteter uden for virksomheden (messer, eksterne seminarer, forretningsrejse, m.m.)
 • Ferier og fridage
 • Fagprøve / svendeprøve.

Du kan med fordel anvende Elevplan, som byder på en række planlægningsfaciliteter. Se også modul 1f.

  
 Arbejdsopgaver og praktikmål
Minimize

Hvordan udvælger man de rette arbejdsopgaver?

Man kan fx:

 • Vælge en opgave alt efter, hvad eleven skal lære (praktikmål).
 • Vælge en eksisterende arbejdsopgave i firmaet.

Nogle opgaver er egnede til at lære eleven rutine i at planlægge og gennemføre arbejdsopgaver uden hjælp fra andre. Andre opgaver kræver instruktion og opfølgning, mens eleven udfører arbejdet. Andre igen udfordrer elevens kunnen og evne til at tænke nye tanker. Overvej:

 • Hvilke opgaver er det relevante for  elever?
 • Hvilke typer af opgaver forekommer regelmæssigt?
 • Hvad kan eleven i forvejen, og hvad kan han/hun bidrage med?
 • Hvad kan eleven lære af de forskellige opgavetyper?
 • Hvad er passende udfordringer for eleven?
 • Skal eleven arbejde alene med opgaven?
 • Eller er det nødvendigt at arbejde sammen med en faglært eller andre elever?

Uanset hvad du vælger, skal arbejdsopgaverne sammenholdes med praktikmålene. Læs mere i modul 3a.

  
 Velegnede opgaver til eleven
Minimize
Som oplærer må man have blik for, hvilke arbejdsopgaver der rummer mulighed for, at eleven kan opfylde et praktikmål.

Eller sagt på en anden måde: Man skal kunne identificere praktikmålene i de forskellige driftsopgaver.

Arbejdsopgaver, som indeholder elementer fra elevens tidligere skole-/praktikophold, vil ofte være egnede som opgaver, der skal løses selvstændigt af eleven. Det er jo netop opgaver, der kan udføres med en vis rutine af eleven, og hvor eleven ikke har behov for hjælp.

Husk alligevel: Kontrollér resultatet og giv feedback.
Det er vigtigt for eleven at vide, om opgaven er løst tilfredsstillende, og hvorfor den er/ikke er det.
  
 Passende udfordringer
Minimize

Elevens opgaver må meget gerne veksle mellem:

 • Noget eleven kan, men hvor eleven skal opnå større rutine og
 • Noget eleven ikke kan, men som eleven skal lære
 • Noget som udvikler eleven til selvstændighed og at tage ansvar

Det er et dilemma over for kunderne at sætte en "ikke-kompetent" til at lave arbejdet. Hvem skal betale for evt. fejl og dårlig kvalitet?

Derfor er det vigtigt, at opgaverne indeholder passende udfordringer i forhold til, hvad eleven magter. Det er trænerens opgave at afklare og sikre det i de enkelte arbejdssituationer.

Man kan også opleve, at eleven kan noget, der kan bruges på arbejdspladsen, men som ikke umiddelbart har noget med uddannelsen at gøre. Typiske eksempler:

 • Et fremmedsprog, som kan bruges over for en leverandør
 • Ny it-teknologi
 • Ungdomskultur, fx musik, tøj, vaner - når virksomheden vil rette sig mod yngre målgrupper

Vær nysgerrig, iagttag eleven og spørg til elevens interesser. Måske kan I med fordel inddrage elevens øvrige kompetencer i virksomhedens arbejde.

brand

4 - Oplæring

Login