3d - Diverse udvalg

  
 De faglige udvalg
Minimize

Arbejdsmarkedets parter har stor indflydelse på de danske erhvervsuddannelser. Det har de via de faglige udvalg.
Hver enkelt uddannelse har et fagligt udvalg knyttet til sig.
De faglige udvalg er paritetisk sammensat. Det vil sige, at både arbejdstager- og arbejdsgiversiden er ligeligt repræsenteret.
De faglige udvalg har bl.a. følgende opgaver:

  • Udvikle uddannelsesordninger og opstille kompetencemål til overgangen fra grundforløb og hovedforløb
  • Følge branchens udvikling og behov for uddannelse og efteruddannelse
  • Være med til at kvalitetsudvikle og -sikre praktikdelen i uddannelserne
  • Godkende praktiksteder
  • Indstille til undervisningsministeren om en uddannelse skal oprettes eller nedlægges
  • Svendeprøve, herunder udpege skuemestre/censorer
  • Udpege repræsentanter til de lokale uddannelsesudvalg på skolerne (LUU).

Mange faglige udvalg har sekretariater, som har ansvaret for den daglige drift. Har man spørgsmål om praktikuddannelsen, kan man altid henvende sig til det faglige udvalg.
 

  
 Lokale uddannelsesudvalg LUU
Minimize

Alle erhvervsskoler har et eller flere lokale uddannelsesudvalg - LUU. I udvalgene sidder der repræsentanter fra skolen og det lokale erhvervsliv.

Udvalgene er sammensat paritetisk, dvs. ligelig repræsentation fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside.
Gennem de lokale uddannelsesudvalg bliver samarbejdet mellem skolen og virksomhederne styrket, og de lokale interesser bliver tilgodeset inden for de enkelte skolers erhvervsuddannelser.
LUU har ansvaret for, at der udarbejdes lokale undervisningsplaner for alle skolens uddannelser.

I den lokale undervisningsplan kan man læse om, hvordan uddannelserne, som skolen udbyder, gennemføres i praksis netop her. Det er med andre ord skolens "vindue" over for omverdenen.

Alle praktikvirksomheder har mulighed for indflydelse via LUU. En sådan indflydelse kan bl.a. opnås ved at virksomheden bliver medlem af et LUU. Forhør jer hos organisationerne (parterne) eller de faglige udvalg, hvis I vil vide mere.

  
 Andre udvalg og udviklingsprojekter
Minimize

Erhvervsuddannelsernes kvalitet er i en konstant udvikling og overvågning. Derfor er der behov for virksomheder, som vil deltage i de mange forsøgs- og udviklingsprojekter, der medvirker til sikring af denne udvikling.
Det kan fx være projekter, hvor man afdækker behovet for nye kompetencer eller nye måder at undervise/lære på, eller hvor man undersøger, hvordan elever kan blive bedre til at lære - på skolen såvel som i virksomheden.

Mange erhvervsskoler beskæftiger sig med projekter til udvikling af uddannelserne. Arbejdsgrupperne vil ofte gerne trække på jeres viden og erfaring, og derfor er deltagelse fra erhvervslivet en vigtig faktor for succes.
Det koster tid at være med i den slags arbejde. Men mange virksomheder giver udtryk for, at de får meget ud af det, og at tiden derfor er givet godt ud.

Eksempel Frode Laursen A/S
Frode Laursen er en virksomhed, der befinder sig i vækst. Medarbejderne og ledelsen har derfor altid travlt. Alligevel prioriterer ledelsen jævnligt at deltage i projekter med skoler og engagerer sig i et udviklingsudvalg for kontoruddannelserne på Århus Købmandsskole.

På denne måde er Frode Laursen med til at påvirke skoleuddannelserne inden for fx administration og spedition. På lang sigt en god investering, da en god skoleuddannelse er et vigtigt grundlag for gode praktikelever og kommende medarbejdere!

brand

3 - Erhvervsuddannelsen

Login