3c - Erhvervsskolen

  
 Samarbejde med skolen
Minimize

Det er vigtigt, at skolen og praktikvirksomheden samarbejder om elevens uddannelse. Det, eleven lærer på hhv. skole- og praktikdel, skal gerne blive til en helhed for eleven.

Lidt forenklet kan man sige, at i virksomheden lærer eleven, "hvordan man gør", mens eleven på skolen især lærer, "hvorfor man gør, som man gør".
 
Enten kan elevens kontaktlærer hjælpe med at udarbejde uddannelsesplanen, eller også kan skolens praktikpladskonsulent.

Skolen udsteder en skolevejledning til eleven og praktikvirksomheden efter hvert skoleophold. Skolevejledningen udformes sammen med eleven. Den danner baggrund for evt. ændringer af elevens uddannelsesplan.

I skolevejledningen står, hvilke faglige områder eleven har afsluttet, og hvordan eleven har klaret sig i skolen. Det fremgår også, om eleven har behov for supplerende skoleundervisning eller oplæring i virksomheden.

  
 Kommunikation med skolen
Minimize

For at skolen kan følge med i elevens praktiktid, kan skolen have glæde af at inddrage praktikvirksomhedens praktikerklæring, som indeholder uddannelsens praktikmål. 

For at dokumentere, hvad eleven har beskæftiget sig med, kan praktikstedet benytte praktikerklæringen ved afslutningen af hver praktikperiode.

I praktikerklæringen kan man se, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden. Hvis eleven har særlige behov for efterfølgende undervisning og praktikuddannelse, vil det også fremgå.

Blanketter til praktikerklæringer udfærdiges af det faglige udvalg, og blanketterne kan fås på skolen eller evt. på udvalgenes hjemmesider.

  
 Erhvervsskolens praktikpladskonsulenter
Minimize

Erhvervsskolen har konsulenter, hvis opgave det er at rådgive virksomhederne i praktikpladsforhold omkring eleven.

Disse "LOP-konsulenter" (= lære- og praktikpladskonsulenter) fungerer som nøglepersoner i samspillet med skolen og virksomhederne.

LOP-konsulenter kan fx være erfarne lærere, elevmentorer eller virksomhedskonsulenter.

Få hjælp fra en LOP-konsulent til:

  • Elevrekruttering
  • Uddannelsesplanlægning
  • Problemer med eleven
  • Kontakt til andre praktikvirksomheder
  • Spørgsmål om efteruddannelse

 

  
 3-part-samtaler: Elev - virksomhed - lærer
Minimize

Dialogen mellem virksomhed, elev og skole er et meget vigtigt element i sikring af den optimale oplæring for hver enkelt elev i hver enkelt virksomhed.

Derfor kan det anbefales, at virksomheden holder en elevsamtale i hver praktikperiode og gerne også har kontakt med skole i løbet af skoleopholdet.

For at elevens udbytte af uddannelsen kan blive så stort og godt som muligt, kan det også være en god idé, at "de tre parter" mødes.
Det betyder, at oplærer, elev og elevens kontaktlærer samles for i fællesskab at få elevens uddannelse i fokus.

  
 Partnerskabsaftale
Minimize


På flere erhvervsskoler har man udarbejdet mere formelle "partnerskabsaftaler" med udvalgte virksomheder for at få et tættere samarbejde mellem skolen og virksomhed.

I aftalerne kan det fx være beskrevet, hvem der tager sig af hvad i forhold til eleven, eller hvornår 3-part-samtaler afholdes. Her kan man tage udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.

Klik her for download af et eksempel, Vitus Bering, Horsens.

 

Eksempel Bestseller A/S
Uddannelseskoordinator Søren Holmboe fortæller, hvordan virksomheden løftede det faglige niveau og øgede elevloyaliteten med flere hundrede procent på blot 4 år:

”I samarbejde med Grenaa Handelsskole og TEKO i Herning er vi med til at lægge det faglige niveau. Vi har koblet praktiske opgaver på de forskellige teorier, så eleverne kan forholde sig til teorien på en jordnær måde."
    
"Inden hvert skoleophold, kommer hver elev til
en forberedende samtale med elevens oplæringsansvarlige, hvor denne gennemgår de punkter, som eleven vil blive undervist i på det kommende skoleophold, og hvordan man i elevens afdeling arbejder med teorierne.

På denne måde kan eleven under skoleopholdet bedre forholde sig til det teoretiske stof. Når eleven vender tilbage til afdelingen, kommer eleven til en opfølgende samtale, hvor den oplæringsansvarlige kobler praktiske opgaver på de netop gennemgåede teorier.”

  
 Kontakt til eleven i skoleperioderne
Minimize

På mange praktiksteder oplever man, at eleven "er langt væk", mens han/hun er på skoleophold. Driften i firmaet kører videre, og der er ingen oplæringsopgaver i denne periode.

Men det har fordele at holde kontakt til eleven, også i skoleperioderne:

  • Virksomheden kan opfange signaler om mangelfulde skoleforløb og bidrage til at forebygge evt. frafald.
  • Virksomheden kan påvirke elevens præstationer, ved at interesse sig for den teoretiske del af uddannelsen.
  • Virksomheden kan opfange fagligt interessante emner, som man kan drage nytte af, når eleven er tilbage i praktikken.

Værktøjet Elevplan er velegnet til at følge med i fx elevens fremmøde, karakterer eller elevens digitale portfolio. En løbende kontakt har også andre fordele:

Eksempel HostIT, Silkeborg
Virksomheden arbejder med hostingløsninger og har flere datatekniker elever.

Når eleverne er på skolen, sender administrationschef Kathe Mortensen en gang om ugen en kort mail til dem. Hun beretter om nyheder fra firmaet og opfordrer drengene til at fortælle om deres oplevelser.
Eleverne svarer enten kort eller med længere beretninger, afhængigt af, hvad der er sket for dem.

At skrive og læse disse mails tager ca. 15 min. per uge - og bidrager kraftigt til elevernes motivation!

brand

3 - Erhvervsuddannelsen

Login