Opbygning og aftaleformer
Minimize
Uddannelsen er opbygget efter veksel-uddannelsesprincippet. Det betyder, at eleven skiftevis er på skolen og i praktikvirksomheden.

En erhvervsuddannelse varer 3-4 år og består af to dele, nemlig skole- og praktikdel. Eleven tilbringer godt 2/3 af tiden i virksomheden. Uddannelsen slutter med en faglig prøve (svendeprøve).

Vekseluddannelsesprincippet giver gode muligheder for, at skole- og praktikdel kommer til at spille godt sammen. Men det stiller også krav til både skolen og praktikvirksomheden om at samarbejde om elevens uddannelse.

Der findes flere aftaleformer, som kan være værd at undersøge:
 •  Ny mesterlære
 •  Kombinationsaftale
 •  Kort uddannelsesaftale
 •  Trainee-forløb / forpraktik
 •  Udstationering
Klik her for Undervisningsministeriets brochure om aftaleformer.

Tips
 • I en kombinationsaftale omfatter uddannelsesaftalen flere virksomheder. Endvidere kan en virksomhed ved aftalen forpligte sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre i en anden virksomhed. Læs mere i lovgivningen.
 • Den individuelle erhvervsuddannelse, som er en aftale mellem skolen, eleven og virksomheden: Eleven starter på et af de almindelige grundforløb på skolen. Derefter sammensættes en individuel uddannelse på tværs af uddannelser over (normalt) 2 år, som i særlige tilfælde kan forlænges med 1 år i praktik. Læse mere i lovgivningen.
  
 Uddannelsens specialer
Minimize

En erhvervsuddannelse omfatter ét eller flere specialer. Specialet indeholder det højeste faglige niveau i uddannelsesforløbet.

Specialet svarer til det område, som eleven opnår faglært kompetence indenfor.

Eksempel fra gastronomuddannelsen
Gastronomuddannelsen indeholder tre specialer:

 • Cater
 • Smørrebrødsjomfru
 • Kok 
  
 Trindeling af uddannelser
Minimize
De fleste uddannelser er opdelt i flere trin. Et trin på en faglært uddannelse er en fuld uddannelse inden for et jobområde.

Den færdiguddannede elev kan altid vende tilbage til de resterende trin, hvor eleven vil kunne fuldføre de efterfølgende trin med afsluttende prøve/eksamen. Kontakt det faglige udvalg eller erhvervsskolen.
  
 Begivenheder
Minimize

Der vil være en række begivenheder i elevens uddannelsesforløb i virksomheden, fx:

 • Elevsamtaler
 • Start og slut på praktikperioder
 • Leverandørkurser
 • Valg af valgfri specialefag
 • Evt. del/statusprøve
 • Fagprøve/svendeprøve.

Begivenhederne kan indskrives i elevens uddannelsesplan, helst fra starten af forløbet. Det er vigtigt for eleven at vide, hvilke milepæle han/hun arbejder hen imod.

  
 Skolepraktik
Minimize
Skolepraktik kan være en mulighed for elever, der ikke kan finde en praktikplads. Reglerne for hvilke elever, der kan komme i skolepraktik ændres jævnlig.

Der eksisterer skolepraktik for en del uddannelser. For nogle uddannelsers vedkommende er der tildelt et antal elever (en kvote) for hvor mange lever, der kan optages i skolepraktik.

I visse uddannelser er der ikke adgang til skolepraktik, med mindre eleven uforskyldt mister sin praktikplads. Disse uddannelser er oplistet på en negativliste, som undervisningsministeriet har ansvaret for.

Beskæftigelsesmæssige forhold og praktikpladssituationen inden for det enkelte uddannelsesområde er afgørende for, om skolepraktik udbydes. Desuden spiller økonomiske og praktiske forhold ind.
  
 Virksomhedsforlagt praktik
Minimize

Erhvervsuddannelsesloven giver (§ 2, stk. 2) mulighed for, at der kan gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen foregår i en virksomhed på grundlag af aftale mellem skole og virksomheder.

Bestemmelsen bygger på det generelle synspunkt, at samarbejdet mellem skole og lokalsamfundets arbejdsmarked bør intensiveres og også komme praktisk til udtryk i den måde, skoleundervisningen gennemføres på.

Eksempler på former for virksomhedsforlagt undervisning er:

 1. orienterende virksomhedsbesøg
 2. undervisning i virksomhedslokaler med anvendelse af virksomhedens udstyr
 3. korterevarende praktikarrangementer under skolens ansvar
 4.  virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktik, jf. erhvervsuddannelseslovens § 66 f og § 19 b, stk. 1, 2. pkt. forudsætningsvis
 5. ophold i en virksomhed i vejledningsøjemed i den valgfri undervisning eller i supplerende grundforløbsundervisning for elever uden uddannelsesaftale, jf. § 61 og § 63, stk. 3, i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelserne (hovedbekendtgørelsen).

De former, der er nævnt i nr. 1, nr. 3 og nr. 5 har i almindelighed til formål at give eleverne mulighed for at opleve arbejdsvilkårene i det pågældende fag, herunder mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. De giver elever, der er uafklarede ved valg af videre uddannelsesforløb et bedre grundlag for at træffe dette valg.

Skolen indgår aftale med virksomheden om virksomhedsforlagt undervisning, herunder samarbejdet før, under og efter den virksomhedsforlagte undervisning. Undervisningen kan udføres af skolens lærere eller af ansatte i virksomheden på skolens vegne og ansvar. Da undervisning foretaget af ansatte i virksomheden foregår på skolens ansvar, må skolen gennem tilsyn sikre sig, at undervisningen i virksomheden mindst står mål med skolens undervisning.