3a - Uddannelsesmål

  
 Bekendtgørelsen
Minimize

En bekendtgørelse afstikker de overordnede rammer for skole- og praktikdelen i uddannelsen.
Bekendtgørelserne for de enkelte uddannelser er samlet i bekendtgørelser for hver af de12 faglige indgange, som alle erhvervsuddannelser er placeret under.


Alle uddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb.
Eleverne gennemfører grundforløbet inden for den indgang, som uddannelsen hører til. 

I bilagene til de enkelte uddannelser beskrives de særlige kompetencemål, som eleven skal opnå inden og i løbet af hovedforløbet.

Bekendtgørelserne skal være med til at sikre kvaliteten af uddannelsen. På denne måde får eleverne en nogenlunde ensartet uddannelse, uanset hvor i landet de bliver uddannet.
Uddannelsesbekendtgørelsen findes i uddannelsens indgangsbekendtgørelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

  
 Uddannelsesordningen
Minimize

Til alle bekendtgørelserne er der udviklet uddannelsesordninger, der nærmere beskriver vilkår og indhold for de enkelte uddannelser.

En uddannelsesordning kan anvendes til at udarbejde en plan for elevens praktikophold, idet både målene for skoledelen og praktikdelen er beskrevet.  Den findes via www.uddannelsesadministration.dk, hvor du kan finde den under den indgang, som uddannelsen hører til.

Alle uddannelser er lagt ind i det digitale planlægningsværktøj Elevplan. Her finder man også praktikmålene. Læs mere om Elevplan i modul 1f.
  
 Praktikmål
Minimize

Oplæringen i virksomheden er del af den samlede uddannelse. Praktiktiden udgør ca. 2/3 af den samlede uddannelsestid. Virksomheden forpligter sig til at uddanne eleven i en lang række kompetencer.
Disse er udarbejdet som praktikmål.  

Skole- og praktikuddannelsen skal i fællesskab bidrage til, at eleven opnår alle de nødvendige kompetencer, der skal til for at blive faglært. 

For praktikuddannelsen gælder det, at der inden for forskellige arbejdsområder og -funktioner er opstillet en række praktikmål (kompetencemål) for eleven.

Det er de faglige udvalg, der har ansvaret for at beskrive praktikdelen og dermed også praktikmålene. Praktikmålene er beskrevet i uddannelsesordningen. Det faglige udvalg har udarbejdet skemaer, som virksomhederne kan anvende til registrering af elevens opnåelse af praktikmålene. Tjek dit faglige udvalgs hjemmeside eller se praktikmålene i Elevplan.

Som oplærer har du medansvar for at kontrollere og dokumentere, at eleven når de uddannelsesmål, som er beskrevet i uddannelsen. 

Det drejer sig ikke kun om "at krydse praktikmålene af" i elevens uddannelsesplan. Eleven skal måske også vurderes ud fra de kvalitetsstandarder, der er i virksomheden.

  
 De 4 præstationsstandarder
Minimize

Målet med en uddannelse er at give eleven viden, færdigheder og kompetencer, der i løbet af uddannelsen og efterfølgende anvendes i udførelsen af jobbet.

Begrebet kompetence indebærer, at eleven ikke bare skal udvikle viden og færdigheder, men at han/hun også skal kunne bruge det lærte i praksis.
Kompetence er nemlig forbundet med at kunne handle, og bruge det man har lært evt. i samarbejde med andre og at kunne planlægge for sig selv og andre.

Der er defineret fire niveauer, som skal beskrive, hvilket præstationsniveau eleven kan/skal opnå i forhold til forskellige faglige arbejdsopgaver. De fire niveauer er:

Begynder - Rutineret - Avanceret - Ekspert
Eleven skal i sit uddannelsesforløb bevæge sig fra at kunne udføre enkle opgaver (evt. med hjælp fra andre) til selvstændigt at kunne planlægge og udføre større, sammensatte opgaver. Nogle elever når ligefrem at blive eksperter på nogle områder.

 

  
 Uddannelsen i virksomheden
Minimize

Både oplærer og elev bør have et overblik over, hvordan uddannelsen i virksomheden skal foregå.
Derfor er det en god ide at udarbejde en uddannelsesplan, der beskriver de enkelte praktikperioder.

Tag udgangspunkt i praktikmålene. Overvej derefter:

 • Hvilke typer arbejdsopgaver er særligt egnede for eleven i starten af forløbet?
 • Vil det være en god idé, at eleven knyttes til en bestemt afdeling? Eller er det bedre, hvis eleven skifter mellem flere afdelinger?
 • Vil eleven have glæde af at arbejde sammen med en kollega eller mere erfaren elev?
 • Skal eleven følges med en bestemt medarbejder eller skifte mellem flere?
 • Efter hvert skoleophold har eleven opnået nye færdigheder og ny viden. - Inddrag det!

I oplæringen skal eleven så vidt muligt arbejde med at udvikle de praktiske færdigheder. Det er derfor nødvendigt for eleven at gøre tingene mange gange. Det er på den måde, at eleven bliver dygtig og opnår rutine.
Eleven skal have overblik over og forstå, hvad han/hun skal arbejde med.
Eleven skal også få et overblik over, hvad man lærer ved at gennemføre de forskellige arbejdsopgaver.
Opgavetyperne skal afstemmes i forhold til, hvad eleven kan magte: Ikke for lette og ikke for svære!

Oplæring hos flere forskellige medarbejdere
Oplæringen foregår ofte hos flere forskellige medarbejdere, som eleven samarbejder med i dagligdagen.

Det er vigtigt, at disse medarbejdere har en fornemmelse af elevens faglige niveau, og at de kan give eleven passende udfordringer:
 • Hvad kan eleven allerede?
 • Hvad mangler eleven at lære?
 • Hvad er let/svært for eleven?
 • Hvornår og hvordan skal der instrueres i metoder og brug af værktøj, redskaber o.lign.?
 • Hvornår skal eleven have hjælp?
 • Hvornår skal eleven selv slås med opgaverne?
 • Hvordan skal elevens indsats bedømmes?

 

  
 Forkortelser
Minimize

Du møder nok mange forkortelser, når du har at gøre med uddannelse. 

Klik her for at hente en liste over nogle af de mest gængse forkortelser.

brand

3 - Erhvervsuddannelsen

Login