2f - Trivsel

  
 Trivsel
Minimize
Ved  "trivsel" forstår vi at arbejde i et godt psykisk arbejdsmiljø. Flere og flere virksomheder satser på trivsel for at kunne fastholde medarbejdere - og elever!

I dag er virksomhederne forpligtet til (hvert 3. år) at foretage en APV-undersøgelse (arbejdspladsvurdering), som har fokus på, om medarbejderne trives.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført talrige undersøgelser og udgiver skemaer til brug for APV-undersøgelser.

Læs mere www.arbejdsmiljoforskning.dk
  
 "De 6 guldkorn"
Minimize
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø går ud fra "6 guldkorn", når trivsel skal måles. Vi har overført guldkornene til elevtrivsel:
   
Krav i arbejde
Det handler om arbejdstempo/-mængde, tidsfrister, men også følelsesmæssige og sociale krav. Ved spidsbelastninger, hvor der er tryk på, skal der præsteres ekstra meget. Det kan føles ret belastende, når man er elev!

Indflydelse i arbejde
Det handler om indflydelse på, hvem man skal arbejde sammen med, og hvordan arbejdet skal udføres. Får man indflydelse, så føler man ansvar og handledygtighed. Når eleven bliver taget med på råd, så skabes der motivation.

Mening i arbejde
Det handler om sammenhæng mellem det, den enkelte laver og resten af produktionen. En elev har ikke samme overblik som en erfaren medarbejder og har derfor svært ved at forstå, hvilken større sammenhæng arbejdsopgaverne indgår i.

Social støtte i arbejde
Det handler om hjælp og tilbagemelding fra ledere og kolleger, når man har brug for det. En elev skal føle sig tryg til at bede om hjælp og kunne få det. Eleven skal også kunne føle sig som en del af fællesskabet. 
  
Forudsigelighed i arbejde
Det handler om at få information om vigtige begivenheder, så man undgår uvished. En elev har brug for at vide, hvad der skal ske for at føle sig tryg. 
  
Belønning i arbejde
Det handler om løn, karriereforløb, anerkendelse og påskønnelse. Elever stortrives, når de får anerkendelse for deres indsats.
  
 Elevernes egne trivselskrav
Minimize
1. Faglig udvikling
Mange elever vil rigtig gerne lære noget. De vil have udfordrende arbejdsopgaver. Rutineopgaver opfattes som faglig stagnation.

2. Plads til selvstændighed
Mange elever vil gerne sætte deres personlige fingeraftryk på arbejdet, og de vil gerne gøre en forskel. De trives ofte ikke med hierarkier og stive rammer.

3. Individuel oplæring
Eleverne ønsker en kontaktperson tilknyttet, der kan vejlede dem. De ønsker en tæt dialog med udgangspunkt i deres oplæring/læringsbehov. De ønsker at blive betragtet som individer, der er under oplæring og ikke kun som nødvendig arbejdskraft.

4. Synlighed
Eleverne ønsker, at virksomhederne har blik for deres særlige faglige behov og ønsker. Eleverne vil også gerne være synlige ift. kollegaer i virksomheden, men også over for kunder.  

5. Menneskelig respekt
Eleverne oplever at være nederst i hierarkiet. De ønsker at blive respekteret. De vil betragtes som ligeværdige med de øvrige medarbejdere.Lyt til eleven Lasse fra Mortens Kro
i Aalborg.
Han giver 3 idéer til, hvad en virksomhed kan gøre for at være et godt praktiksted:

 1. "Læg noget pres på elevernes skuldre, men ikke for meget"
 2. "Giv skulderklap, men heller ikke for tit"
 3. "Vær flink og imødekommende, og arbejdsmiljøet skal være i top"

(Aalborg, juni 2008. 1 MB, 1 min.)
  
 Hvad kan træneren gøre?
Minimize
På næsten alle arbejdspladser er der typiske situationer, hvor elevtrivslen kan komme i fare.

Det kan fx være, når der er meget pres på, eller når der er knas mellem kollegerne, eller når eleven er kommet ind i rutinerne og begynder at "kede sig".

Download her seks typiske situationer fra restaurationsbranchen. Situationerne kan sikkert genkendes af andre fag i vidt omfang.

Hæftet 'Elevtrivsel' kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden:
www.arbejdsmiljobutikken.dk

  
 Til download og flere infos
Minimize
Download forskellige spørgeskemaer om det psykiske arbejdsmiljø hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Download eksempel på interviewspørgsmål  om elevens trivsel i praktikuddannelsen.
Spørgerammen er udviklet af konsulenter fra Professionshøjskolen Metropol.

Vil du vide mere? Kontakt Charlotte Bjerre, Professionshøjskolen Metropol.
  
 Et godt læringsmiljø
Minimize
Et godt læringsmiljø har stor betydning for elevens udbytte og trivsel. Det er vigtigt at lægge mærke til, at flere faktorer har betydning, når man vil skabe et godt læringsmiljø i virksomheden.

Klik her for download af modellen.

Brug modellen til diskussion i jeres virksomhed:

 • Er der områder hos jer, der allerede fremmer praktikoplæringen på bedste vis?
 • Er der områder hos jer, der bør videreudvikles for at forbedre  praktikoplæringen?
Overvej fx også:
 • Er der plads til forskellighed (arbejdsmæssigt og socialt)?
 • Hjælper I hinanden eller passer hver sit?
 • Er det "tilladt" at begå fejl?
 • Er I gode til at lære af de fejl, der begås?
 • Er det i orden at bede om hjælp, når der er noget, man ikke kan finde ud af?
 • Er der plads til nytænkning, fx forslag fra eleven om at gøre noget anderledes?
 • Er i gode til at give tilbagemelding på udførte opgaver?

  
 Undgå kulturchok
Minimize
At gå i skole og at lære på en arbejdsplads er to vidt forskellige ting.

Eksempel murerfirma Allan Larsen & Sønner (Erhvervsbladet, 26.5.2004)
"Den gode lærermester forbereder de unge elever, så de ikke får et kulturchok."

"For nogle unge er kan det svært blot at møde om morgenen."

Derfor bruger murermester Ib Larsen altid en samtale med de unge til at forberede dem på kulturchokket. I samtalen ridser han op, hvilke forventninger han har til en elev i virksomheden med 15-18 ansatte.
Ideen er, at eleverne i samtalen skal spørge om alt muligt, så de får en idé om, hvad faget indebærer.

"Efter at de er startet har jeg løbende samtaler med dem for at tjekke, om der er noget, der bør gøres anderledes, om der er personer, de ikke kan med, eller om vi på arbejdspladsen har en særlig væremåde, der ikke er så smart."
  
 Eksempel: Elevernes eget sted
Minimize
Nogle virksomheder skaber et særligt rum for eleverne: Man etablerer fx "en lærlingeklub" til socialt samvær eller fremmer samværet med elever fra partnervirksomheder.

Eksempel byggefirma Hans Ulrik Jensen A/S
Entreprenørvirksomheden fra Auning med i alt 100 ansatte har grebet sagen radikalt an: I 2006 købte man en hel ejendom til lærlingene!

De unge står for det hele selv: Ideudvikling og planlægning, økonomistyring, ombygningsarbejde og afrapportering.

Lærlingene arbejder på projektet, når firmaet kan afsætte tid fra den øvrige produktion.

Gennem projektet fremmes selvstændighed hos lærlingene, deres samarbejde i teams – og så er det sjovt!
Med ejendommen får lærlingene ikke bare et eget sted. De afprøver samtidigt firmaets motto "Succesfyldt byggeri".    

Ledelsen og firmaets ingeniører støtter projektgruppen aktivt.

Virksomheden havde konstateret behov for at kunne køre virksomhedsintern undervisning, fx kvalitetsskurser. Dette kan projektet også være med til at løse.

Desuden vil man gerne tilbyde overnatning til firmaets lærlingene, modtage udenlandske lærlinge og underleverandørernes medarbejdere.
På længere sigt skal ejendommen kunne løbe rundt i sig selv.

Projektleder Erik Banner meddeler, at virksomheden nu får langt flere ansøgninger, og svendene er imponerede over de "nye dygtige lærlinge".
brand

2 - Arbejdspladsen

Login