1c - Uddannelsesaftalen

 Indgåelse af uddannelsesaftale
Minimize

Det juridiske grundlag skal være i orden. Der skal indgås en uddannelsesaftale mellem elev og virksomhed. Aftalen udfærdiges på en speciel blanket, som kan rekvireres på en erhvervsskole. Aftalen skal underskrives af virksomheden og af eleven (evt. værge). Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Uddannelsesaftalen er bindende for hele den periode, den løber, og kan kun under ganske særlige forhold opsiges eller ændres. Der er dog en gensidig prøvetid på 3 måneder.


Der kan kun indgås en uddannelsesaftale, hvis virksomheden er godkendt til uddannelsen. Læs mere om godkendelse til uddannelsen i næste modul. ”Virksomhedsgodkendelse”. Skolen hjælper gerne med udfyldelse af uddannelsesaftalen.
 Elevløn/lærlingeløn
Minimize
Elevlønnen følger taksten, der er aftalt i den overenskomst, som uddannelsen er underlagt. Der kan være forskel på lønnen for elever over 25 år (voksenlærlinge) og elever under 25 år.

Du kan se satserne på de faglige udvalgs hjemmesider.

 

 Ophævelse af uddannelsesaftalen
MinimizeDet kan ske, at en eller begge parter ønsker at ophæve uddannelsesaftalen. Hvis det sker inden for prøvetiden på 3 måneder, kan aftalen ophæves af en eller begge parter. Herefter er aftalen bindende og kan kun ophæves, hvis begge parter er enige.

 

 

Hvis det kun er den ene part, der ønsker at ophæve uddannelses-aftalen, kan det kun ske med inddragelse af parterne fra det faglige udvalg og efter særlige regler.

Skema til ophævelse af uddannelsesaftalen kan fås på skolen.

 Juridiske rammer
Minimize

 

Det juridiske grundlag for uddannelsesaftalerene findes i erhvervsuddannelsesloven.

Her er det også angivet, under hvilke omstændigheder man kan forkorte og forlænge uddannelsesaftalen.  

Endvidere står der, hvordan man skal forholde sig, hvis kontrakten misligeholdes og hvordan uoverensstemmelser skal behandles.
 
Læs mere her.

Der er i de kollektive overenskomster en række aftaler om elevers/lærlinges løn og arbejdsforhold, som det er vigtigt at kende til. Det kan dreje sig om fx pension og ulykkesforsikring.

 Prøvetidens længde, forløb og vurdering
Minimize
Prøvetiden på 3 måneder er etableret for, at begge parter kan se hinanden an. Eleven får lejlighed til at se, om virksomheden lever op til elevens forventninger, om eleven egner sig til faget og kan samarbejde med kollegerne osv. Som oplærer skal du vurdere, om eleven har muligheder for at lære sig faget og kan møde til tiden samt forstå og falde ind i virksomhedskulturen.

Det er vigtigt for begge parter ved afslutningen af prøvetiden, at der gennemføres en samtale, hvor begge parter giver feed-back på de første 3 måneder.

 

 Forskellige aftaleformer
Minimize
TrænerGuiden tager udgangspunkt i den ordinære uddannelseaftale. Men der er flere muligheder for at have en elev eller lærling.

Måske vil en af følgende aftaleformer være noget for jer?

•    Ny mesterlære
•    Kombinationsaftale
•    Kort uddannelsesaftale
•    Trainee-forløb/forpraktik

Klik på billedet til højre for at en online brochure med nærmere information om de forskellige aftaleformer.

 Ny mesterlære
Minimize

Ny mesterlære er én måde er at tage en erhvervsuddannelse på. Her gennemfører eleven det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning.
Eleven skal opnå de samme kompetencer som elever på de ordinære aftaler.

Mesterlæren er et samarbejde mellem skole og virksomhed - og elev. Eleven får en fast kontaktlærer, der også bliver den gennemgående vejleder i kontakten til virksomheden.

Kontaktlærer og mester udformer en realistisk uddannelsesplan for eleven. Parterne aftaler desuden, hvordan de vil følge op for at sikre elevens udvikling i oplæringen.

Parterne aftaler, om den grundlæggende praktiske oplæring i virksomheden skal suppleres med korte ophold på skolen, for eksempel i forbindelse med nødvendige certifikater eller mere teoretiske emner, som virksomheden ikke kan oplære i.

Klik på billedet for at downloade en brochure med nærmere information om den ny mesterlære.
  
 Trainee ordning
Minimize
For virksomheder og unge, der ønsker at se hinanden lidt an, inden de indgår en uddannelsesaftale, er det inden for en række brancheområder nu muligt at aftale et trainee-forløb, der varer 3–6 måneder.

I nogle brancher hedder det forpraktik. I den periode forpligter virksomheden sig til at give den unge basal viden om jobområdet med henblik på senere indgåelse af en uddannelsesaftale. Altså en kort ansættelse med et uddannelsesperspektiv.

www.praktikpladsen.dk kan man se, hvilke uddannelser der har trainee-forløb. Trainee-forløbet medfører ikke automatisk en forkortelse af uddannelsestiden, men eleven kan altid bede om en realkompetencevurdering forud for påbegyndelse af en erhvervsuddannelse.
  
 Praktikerklæringer
Minimize
Ved afslutning af hver praktikperiode udsteder praktikvirksomheden en erklæring til eleven og skolen om de opnåede resultater.

Det optimale er at udfylde praktikerklæringen sammen med eleven, på baggrund af en dialog om elevens praktikmål.

Skolerne inddrager bl.a. elevernes praktikerklæringer til planlægning af skoleforløbene.

Rekvirér et skema til praktikerklæringen hos det faglige udvalg i jeres branche og/eller bestil det via skolen.

Eksempel Data & Kommunikation
På erhvervsskolen Mercantec har man i samarbejde med praktikvirksomheder udarbejdet et kommunikationskoncept. .....
Klik her for download af brochuren ELVISK.
Se www.elvisk.dk for adgang til den digitale variant (online i løbet af december 2010).
brand

1 - Ansættelse

Login