1b - Ansættelsessamtalen

 Deltagerne og forløbet
Minimize

 

En ansættelsessamtale er en situation, der kan være anspændt, måske også for arbejdsgiveren. Der skal tages hensyn til ansøgeren, men samtidig er det vigtigt, at begge parter får de oplysninger, de har brug for.

Typiske deltagere i ansættelsessamtalen er:

•    Den uddannelsesansvarlige/mesteren/personalechefen
•    En daglig oplærer
•    Ansøgeren

Virksomheden kan evt. overveje, om skolens LOP (lære- og praktikpladskonsulent) skal deltage i samtalen, selvom denne mulighed ikke bruges af mange.

Samtalens forløb

Planlæg samtalen forud for mødet med eleven. Følgende 8 punkter er et forslag til et forløb:

1.    Velkomst og en kort indledning
2.    Spørgsmål til ansøgningen og fx om valg af virksomhed
3.    Spørgsmål til skoleuddannelsen
4.    Baggrund vedrørende interesser, fritid, familie, boform
5.    Informationer om virksomheden
6.    Informationer om lærepladsen og virksomhedens krav og forventninger  
7.    Ansøgerens spørgsmål
8.    Afslutning af samtalen og aftale om det videre forløb

Interviewskema
I kan udarbejde et fast skema for samtalen, som kan danne ramme for samtalens forløb. Det har Grundfos gjort til ansættelse af lærlinge inden for Strøm, styring og it. Download interviewskemaet her til inspiration.
 Gensidige forventninger
Minimize
Allerede i ansættelsessamtalen bør det klart fremgå, hvad man forventer af den unge. Det kan være på såvel det faglige som det personlige plan.

Lige så vigtigt er det at finde frem til elevens forventninger til virksomheden. Er de realistiske? Dette er en af måderne til forebygge frafald pga. skuffede forventninger.

Afklar fx jeres forventninger til: 
  • Elevens fremmøde og arbejdstider 
  • Elevens forhold til kunder og kollegaer
  • Eleven fra jer omkring hans/hendes uddannelse? 
  •  Hvilke forventninger har eleven til løn og personalegoder?
Regelsæt
Gør ansøgeren bekendt med jeres husregler, altså de retningslinjer I har i virksomheden for bl.a.:
  • Omgangsformen og -tone
  • Etik i virksomheden
  • Adfærd over for kunder, leverandører og kollegaer
  • Politik for fx alkohol, rygning, påklædning m.m.
  • Sygdom
 Samtalens indhold og form
Minimize
Hvad samtalen skal indeholde, og hvordan den udvikler sig er naturligvis præget af dem, der deltager. Ud over at svare på ansøgerens spørgsmål er det en god ide at informere om virksomheden, uddannelsen og de personer, som ansøgeren vil komme til at samarbejde med.

Samtalen bør udforme sig som en gensidig afklaring af, om der er basis for et fremtidigt samarbejde.

Det første indtryk
Ofte har det første indtryk en afgørende effekt. Men forsøg alligevel at forblive åben og uafhængig af det første indtryk. Giv ansøgeren mulighed for at udfolde sig. Stil spørgsmål, som eleven kan besvare med andet end ja/nej, gerne hv-spørgsmål. Man kan blive positivt overrasket ved at vælge anderledes!

 

 Lønforhold, ferie, sygdom, arbejdstid m.m.
Minimize

Lærlingens og virksomhedens rettigheder og pligter fremgår af Lov om erhvervsuddannelser og Bekendtgørelse om uddannelserne i de forskellige erhvervsfaglige fællesindgange. 
Løn, ret til ferie, sygdom, betaling for overarbejde og lignende er reguleret i det enkelte fags lærlingeoverenskomst, som er en del af arbejdsmarkedets overenskomster.
 
Det kan fx anbefales at aftale dokumentation for sygdom både i virksomheden og på skolen.

Tjek de faglige organisationers og de faglige udvalgs hjemmesider. Her vil der ofte være et link til erhvervsuddannelsesloven, bekendtgørelsen og til den aktuelle lærlingeoverenskomst, der gælder på jeres område.

 Ren straffeattest
Minimize
For nogle virksomheder er det afgørende, at eleven har en ren straffeattest.

Andre virksomheder ser det som en del af deres sociale ansvar også at give ansøgere med petter på deres fortid en chance.

 Nødvendige certifikater
Minimize
Inden for nogle uddannelser skal eleven have erhvervet en række beviser og certifikater på grunduddannelsen eller i løbet af hovedforløbet. Dette kan fx være af sikkerheds- eller miljømæssige årsager.

Inden for transport- og mekanikerområdet opnår eleverne i løbet af uddannelsen en række certifikater og/eller kørekort, der gør dem i stand til at gennemføre en lang række opgaver i virksomheden.
brand

1 - Ansættelse

Login